Reklamace a vrácení peněz

Reklamace a vrácení peněz

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Jako prodávající odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li
spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se
za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za
to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí
produktu.

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného
výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu
produktu za nový anebo od kupní smlouvy odstoupit. V tom případě vám bude vrácena kupní cena na účet, který uvedete v emailové či telefonické komunikaci při řešení reklamace.

Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

Jste povinni reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistíte, že je na zboží vada. Neodpovídám za zvětšení rozsahu poškození, pokud zboží užíváte, ačkoliv o vadě víte.

VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu
věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili, například špatnou instalací.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním
nebo uložením produktu.

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve
složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt či odkaz na stažení produktu
nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce:

Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci
můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu helena@helenahejnova.com
nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. 

Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění
a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

ÚČINNOST

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2020