Všeobecné obchodní podmínky “VOP”

Název firmy: Helena Hejnová
IČ: 09330356
Místo podnikání: Tetov 56, 533 16 Tetov

 

Vážení návštěvníci stránek www.helenahejnova.com,

Právě jste se ocitli na stránce s všeobecnými obchodními podmínkami („VOP“),
které platí pro prodej elektronické knihy („produkt“). Na webových stránkách
www.helenahejnova.com (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si
nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu. Na této stránce
najdete informace podstatné z pohledu právního. A protože před samotnou
objednávkou zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“, tak
pokud si VOP přečtete, vyjadřujete s nimi váš souhlas.
VOP se použijí pro prodej produktů přes webové rozhraní.

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení
II. Důležité pojmy
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem
a softwarem a ochrana autorských práv.
VII. Odstoupení od kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“)
platí pro nákup Ebooků (elektronických knih) přes webové
rozhraní www.helenahejnova.com
2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi
Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán
v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní
smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní
smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní
smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je
nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů
nebo s užíváním internetových stránek www.helenahejnova.com souvisí.
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než
produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete
mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu.

Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi
totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem
obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Helena Hejnová
IČ: 09330356
S místem podnikání: Tetov 56, 533 16 Tetov
Kontaktní telefon: +420604537130
E-mail (adresa pro doručování elektronické pošty): helena@helenahejnova.com
Webové rozhraní: www.helenahejnova.com
Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku
Nejsem plátce DPH
Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem
vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů
a reklamací. V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.
2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní
www.helenahejnova.com uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu,
a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající
fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová
společnost) anebo spotřebitel.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která
nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu
povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít
zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako
Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více
chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více
povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen
poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak
zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel,
neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková
Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ
KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující
museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo
prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných
komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace
na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si
hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp.poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně
souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými
se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím
spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický
objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis
nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co
Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda
jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další
podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům
poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou
informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní
smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se
nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní
slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení
nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte
způsob úhrady (pokud vyplnění některého z uvedených údajů nepožadujete,
smažte prosím) a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo
produkty.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje
vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby
a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši
elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení
objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku
přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu.
Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je
možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku
zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu
uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky
a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec
nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá
v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto
VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná
cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém
rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za
jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru
produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho
dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než
kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší
objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo
ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen
především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu
uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou
cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení
o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této
zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke
změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením
z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li
mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3.. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty
dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
4. ZPŮSOB PLATBY.
Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet. Platba trvá většinou 1 – 2
pracovní dny, pokyny k platbě v podobě faktury obdržíte v mailu potvrzujícím
přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní
symbol, aby mohla být platba rychle spárována.
A. Bankovní účet pro platbu v CZK
B. Online platba kartou přes internet – v současné době ja tato možnost platby pozastavena

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo
mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se primárně hradí
v korunách českých.
Pokud chcete hradit cenu ze zahraničí či v jiné měně než v CZK, kontaktujte mě
na helena@helenahejnova.com. Faktura či způsob platby bude změněn
na základě naší domluvy.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení
přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedený v pokynech k platbě – ve
faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána
na můj bankovní účet.
O přijetí platby vás budu informovat e-mailem do 3 pracovních dnů od přijetí
platby. Taktéž Vám bude zaslán e-mail s důležitými informacemi ke konání
semináře či workshopu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Ebooky není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky
1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf
nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové
zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
2. DODACÍ LHŮTA: E-book bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude
platba připsána na můj bankovní účet.
3. Po dodání ebooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost
obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla
provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici
hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat
s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem
a softwarem a ochrana autorských práv.
1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou
adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.
Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu
.epub nebo .pdf. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího
upozornění.
2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe.
Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete
a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto
nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami
dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn
autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného
písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení
autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o
trestný čin.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem
zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní
smlouvy. Protože mi však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám
nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě
do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení
jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání nebo i z
jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance
spokojenosti informujte elektronicky na helena@helenahjenova.com nebo
písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že
využíváte právo ve 30denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance
spokojenosti a přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo
sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupit (využít garanci spokojenosti) lze jednoduše
i vyplněním formuláře, který naleznete na konci těchto obchodních podmínek.
V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím
jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve
30denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno
mailem na helena@helenahejnova.com nebo odesláno poštou na moji adresu
uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.
3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech
stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě
vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní
smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní
smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům
do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech
stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní
ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty
ruší.
4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva
mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva
účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení
od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až
po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až
po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy,
zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až
2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li
spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se
za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za
to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí
produktu.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného
výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu
produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že
neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez
vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat
i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak
i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám
zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází

v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo

nečitelná část.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu
věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky
z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním
nebo uložením produktu.
6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve
složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje)
nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci
můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu helena@helenahejnova.com
nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud
k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady
a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění
a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou
stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo
na elektronické adrese helena@helenahejnova.com
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je
příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně
spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně
osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se
můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke
spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.
Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu
řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je
zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e)
NOZ).

X. Závěrečná ustanovení
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností
Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete
na webovém rozhraní.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit,
pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku
odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné 16. 4. 2020.